fbpx

Vai Tavās mājās ir sargs, kas rūpējas par Tavu veselību?

Vai Tavu0101s mu0101ju0101s ir sargs, kas ru016bpu0113jas par Tavu veselu012bbu?

Veselu012bba un dzu012bvesprieks mu012bt gan mu016bs pau0161os, gan u0101rpus mums. Tu0101pat ku0101 to u201dienaidniekiu201d, kuri ne vienmu0113r ir viegli pamanu0101mi.

Dzu012bvojot aktu012bvu dzu012bvesveidu un ru016bpu0113joties par sava u0137ermeu0146a labsaju016btu, u013caujam u201cGarminu201d viedieru012bcu0113m bu016bt palu012bgiem mu0113ru0137u sasniegu0161anu0101 un organisma stu0101voku013ca uzraudzu012bu0161anu0101 un ieku0161u0113ji ju016btamies labi. Tau010du nereti aizmirstam par to, kas ir u0101rpus mu016bsu u0137ermeu0146a: par vidi, kuru0101 vieni pau0161i vai kopu0101 ar saviem u0123imenes loceku013ciem pavadu0101m lielu dau013cu sava dzu012bves laika. Tas ir mu016bsu mu0101joklis.

Lai palu012bdzu0113tu justies labi un drou0161i, aicinu0101m iepazu012bties ar viedu0101m ieru012bcu0113m, kuras bu016bs labi sargi tam, lai aru012b mu016bsu mu0101joklu012b bu016btu veselu012bbu labvu0113lu012bgi ietekmu0113jou0161a vide u2013 ku0101 dienu0101, tu0101 naktu012b. Vu0113lamies iepazu012bstinu0101t ar viedu ieru012bci nou00a0ASV zu012bmola u201cNetatmou201d klu0101sta u201cHealthy Home Coachu201d jeb u201cVeselu012bga mu0101joku013ca uzraugsu201d.u00a0Tu0101 ziu0146o mums par labsaju016btu ietekmu0113jou0161iem mu0101joku013ca kvalitu0101tes mu0113ru012bjumiem u010detru0101s bu016btisku0101s jomu0101s.

  • Pu0101ru0101k sauss gaiss var izraisu012bt nepatu012bkamas saju016btas u0101dai, turpretu012b pu0101ru0101k mitrs gaiss var radu012bt labvu0113lu012bgu vidi pelu0113jumam. Mitruma lu012bmenim mu0101joklu012b ir izteikta ietekme uz veselu012bbu, ja u0123imenu0113 ku0101dam ir aleru0123ija vai astma. Viedu0101 ieru012bce palu012bdz atrast piemu0113rotu0101ko mitruma ru0101du012btu0101ju katrai no telpu0101m mu0101joklu012b, ziu0146ojot, kad gaisu nepiecieu0161ams mitrinu0101t vai aru012b kad tas vairs nav nepiecieu0161ams.
  • GAISA KVALITu0100TE. Ja telpas reti vu0113dinu0101mas, tad tas var novest pie paaugstinu0101ta gaisa piesu0101ru0146ojuma ieku0161telpu0101s. Savuku0101rt tas negatu012bvi ietekmu0113 cilvu0113ka spu0113jas koncentru0113ties, ja mu0101jas izmantojat aru012b darbam, piemu0113ram, mazu0101ko u0123imenes loceku013cu mu0101jas darbu pildu012bu0161anai. Viedieru012bce ziu0146os, kad telpu0101 vu0113lams svaigs gaiss.
  • Nereti priekpilnam ru012btam traucu0113 naktu012b piedzu012bvotais u201ccauraisu201d miegs. Patiesu012bbu0101 tu0101 cu0113lonis var bu016bt troku0161u0146i, kurus ikdienu0101 vairs neuztveram, bet kuri kalpo par mu016bsu veselu012bbas un miega traucu0113ku013ciem. Viedu0101 ieru012bce bu016bs labs palu012bgs, lai izpu0113tu012btu savas u0123imenes miega stu0101vokli un uzzinu0101tu, ku0101 to iespu0113jams uzlabot.
  • TEMPERATu016aRA. Ja mu0113s pau0161i varam saprast, vai mums ir auksti vai karsti, tad mazu0101kie u0123imenes loceku013ci u2013 zu012bdaiu0146i un mazuu013ci u2013 to mums nevar pavu0113stu012bt vu0101rdiski, bet tu0101 vietu0101 mu0113dz sliktu0101k un kapru012bzu0101k gulu0113t diendusu un nakts miegu. Viedu0101 ieru012bce ir labs padomdevu0113js tam, lai pu0101rliecinu0101tos, vai telpas temperatu016bra ir piemu0113rota labam miegam.

Katrs no mums vu0113las dzu012bvot tik veselu012bgu dzu012bvi, cik tu0101 ir iespu0113jama. Turklu0101t reizu0113m ar pu0113c iespu0113jas mazu0101ku piepu016bli. Viedieru012bce u201cHealthy Home Coachu201d bu016bs labs palu012bgs mu0101ju0101s, lai ziu0146otu par riskiem, noteiktu iespu0113jamu0101s problu0113mas un ieteiktu, ku0101 tu0101s visveiksmu012bgu0101k novu0113rst.u00a0

Varbu016bt tevi interesu0113s aru012b:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top